International Experiential Psychotherapy Conference

Mădălina Voicu

Bucharest, Romania

Email

The 5th Edition of the International Conference of Experiential Psychotherapy and Unifying Personal Development, “The dynamics of personal, interpersonal, family and social change – between reality and mystification” will take place on March 29-30, 2014, at the Faculty of Psychology and Educational Sciences, Panduri 90, Bucharest.

The conference is organized by the Romanian Society of Experiential Psychotherapy (SPER Institute), in partnership with the University of Bucharest – Personal Development, Experiential Counseling and Psychotherapy Centre and the Faculty of Psychology and Education Sciences (Doctoral School and the Department of Master Degree in Psychodiagnosis, Unifying Experiential Psychotherapy – UEP) under the aegis of the Romanian Psychologists’ College.

The conference includes posters and papers presentations, one round table, two lectures, and thirty workshops on various subjects, including art therapy; body-psychotherapy; improvisation through dance, movement, provocation, and unifying restructuring; psychodrama with puppets and toys in children’s therapy; origami; imago-genogram; handwriting analysis; parental education; personal development through experiential unifying groups for children; couples psychotherapy; psychotherapy within organizations; experiential coaching; research strategy tailored to experiential humanistic psychotherapies; and many more.

One of the partners of the conference is the Romanian OH Cards distributor, and one of the workshop coordinators is Mădălina Voicu, trainer at S.P.E.R. Institute, whose PhD thesis proposal includes work with OH Cards, among other projective means (Click here for more about her thesis proposal). She will present a workshop onImago-genogram – spatial genogram: Transgenerational analysis with projective-symbolic support in experiential therapy.”

Comments and suggestions are welcome at conferinta@sper.ro.

Versiunea română [ Romanian Version ]

Anunț Conferinţa Internaţională de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare
29-30 martie 2014, București

A cincea ediţie a Conferinţei de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare Dinamicile schimbării personale, interpersonale, familiale și colective – între realitate și mistificare va avea loc în data de 29-30 martie 2014, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, Şoseaua Panduri, 90.

Conferinţa este organizată de Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (Institutul SPER) în colaborare cu Universitatea din Bucureşti – Centrul de Dezvoltare Personală, Consiliere şi Psihoterapie Experienţială şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Școala Doctorală și Departamentul de Master în Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare – PEU) sub egida Colegiului Psihologilor din România.

Conferinţa include prezentare de lucrări și postere, o masă rotundă, două prelegeri și un număr de 30 de workshop‑uri pe diferite subiecte, de la Art-terapie, Psihoterapie Corporală, Improvizaţie prin Dans, Mişcare, Provocare şi Restructurare Unificatoare, Psihodrama cu marionete și jucării în terapia copiilor, Origami, Imagogenogramă, Analiză grafologică, Educaţie Parentală, Dezvoltare personală în grup experienţial unificator la copiii, Psihoterapia cuplului până la Psihoterapia în organizații, Coaching Experiențial, Strategii de cercetare adaptate psihoterapiilor experiențial-umaniste şi multe altele.

Unul dintre partenerii conferinței este distribuitorul din România al cardurilor OH și unul dintre coordonatorii de workshop este Mădălina Voicu, formator în cadrul Institutului SPER, care utilizează, printre altele, și cardurile OH în proiectul său de cercetare doctorală (mai multe informații despre teza sa aici). Ea va susține workshop-ul ”Imagogenograma – genograma spațială. Analiza transgenerațională cu suport proiectiv-simbolic în terapia experienţială”.